Privacy policy voor klanten en website

Sterken Hoveniers met e-mail adres info@sterkenhoveniers.nl hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

  • U laat een contactverzoek bij ons achter
  • U bestelt een product of dienst bij ons

Wij gebruiken deze gegevens voor/om:

  • Het afhandelen van uw vraag/bestelling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Goederen en diensten bij u af te leveren
  • U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten

Tijdens werkzaamheden maken wij foto’s en filmopnames van ons werk. Hierbij vragen wij uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media en/of andere marketinguitingen.

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens:
naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Contactpersonen: 3 jaar na laatste contact

Inzage en wijzigen
U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar bovengenoemd email adres.

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.

Toestemming
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.